Atık Geri Kazanım Tesisi Lisanslandırma

Atık Geri Kazanım Tesisleri

Atık geri kazanım tesisleri, atıkların toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve tekrar kullanıma kazandırılmasını sağlayan tesislerdir. Bu tür tesisler, çevre lisans konusuna göre çeşitli atık türlerini işleyerek çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur. Ancak, bu tür tesislerin kurulması ve işletilmesi, çeşitli düzenlemelere ve lisanslama süreçlerine tabi tutulmaktadır. Atık geri kazanım tesisleri 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre izin Lisans Yönetmeliği hükümlerine tabi olup, lisanslandırma süreçleri bu yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır.

Atık Geri Kazanım Tesisleri Lisanslandırma Süreci

  1. Başvuru Aşaması

Atık geri kazanım tesislerinin lisanslandırma sürecini 01.11.2022 Tarih ve 32000 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Tam Zamanlı Çevre Mühendisi, Çevre Yönetim Birimi veya Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülmektedir. Çevre Lisanslandırma aşaması bir ekip çalışması olup iş veren ve Çevre Danışmanlık Firmasının koordineli çalışması sonucu yürütülecek bir süreçtir. Lisanslandırma sürecinde ilgili yönetmelik hükümlerince fiziksel ve evraksal şartlar sağlanarak başvuru yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yapılmaktadır.

  1. Teknik İnceleme ve Onay

Başvuru süreci, teknik inceleme ve onay aşamasıyla devam eder. Tesisin teknik özellikleri, kullanılacak ekipmanlar, ve işletme prosedürleri incelenir. Bu aşama, Çevre Şehirciilik ve İklim değişikliği teknik personeli tarafından gerçekleştirilir. İnceleme sürecinin ardından, tesisin teknik uygunluğu değerlendirilir ve İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı verilir.

  1. Geçici Faaliyet Belgesi Alma

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı verilen tesisler ivedilikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) almakla yükümlüdürler. Tüm bu süreçler Yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları sistemi üzerinden yürütülmekte olup, E-imza süreçlerine tabidir. Firmalar bireysel olarak bu başvuruları yürütememektedir. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) onaylanan tesisler 1 yıl süreyle Geçici Lisans almaya hak kazanmış bulunmaktadır.

 

  1. Çevre İzin ve Lisans Alma

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) onaylanan tesisler ilk 6 ay içerisinde ilgili yönetmelik hükümlerince gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak, Çevre Danışmanlık Firmaları sistemi üzerinden İzin ve Lisans başvurularını yapmakla yükümlüdürler. Sonraki 6 ay içinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Teknik Personelince yapılan inceleme sonucunda Çevre İzin Lisans Belgesi onaylanır veya reddedilir.

  1. İşletme ve Denetim

Tesis, lisans aldıktan sonra düzenli olarak denetlenir ve işletme süreçleri izlenir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tesisin lisans şartlarına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini değerlendirir. Ayrıca, atık yönetimi ve geri kazanım süreçleri düzenli olarak gözden geçirilir

Sonuç

Atık geri kazanım tesisleri lisanslandırma süreci, çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi açısından kritik bir rol oynar. Bu süreç, tesislerin çevresel standartlara uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak, yerel ekosistemlere ve topluluklara minimum etki bırakmak amacını taşır. Lisanslama süreci, atık geri kazanım tesislerinin güvenli ve etkili bir şekilde işlemesini sağlayarak çevresel korumaya önemli bir katkıda bulunur.